Vår Integritetspolicy

 

1 BAKGRUND

Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Denna integritetspolicy är framtagen för att förklara för dig hur vi behandlar den information om dig som vi samlar in när du har kontakt med oss eller som du lämnar till oss via våra hemsidor.

Däckdirekten Trestad, (nedan benämnt ”Däckdirekten”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 nedan, i samband med att Däckdirekten tillhandahåller tjänster och produkter till dig (som konsument) eller den du representerar (kundbolaget).

 

2 INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter som, enligt gällande dataskyddslagstiftning (särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR)), innehåller information som kan användas för att identifiera dig, inkluderat men inte begränsat till, ditt för- och efternamn, postadress, telefonnummer och e-postadress (nedan benämnt ”personuppgifter”).
Du kan bli ombedd att lämna personuppgifter till oss när du fyller i formulär på vår hemsida, när du ber att bli kontaktad av oss och/eller under vissa evenemang. Uppgifterna behandlas för de ändamål som anges i avsnitt 3 nedan. Personuppgifter som du lämnar till oss kan vara ditt namn, telefonnummer e-postadress och/eller annan övrig information som du lämnar till oss i samband med att du har kontakt med oss.
När du besöker vår hemsida samlar vi in information som kan användas för att identifiera din dator och dess webbläsare eller andra mobila enheter som du använder för att surfa på internet. Informationen samlas in genom små textfiler som kallas för ”cookies” och genom annan liknande informationsteknik (vilka i denna integritetspolicy tillsammans kommer att kallas för ”cookies”). De cookies som har lagrats tidigare gör bl a att vi kan känna igen din webbläsare när du besöker vår hemsida igen. Cookies kan komma att lagra unika identifierare, användarpreferenser och annan information som beskrivs i vår Cookie Policy. Vänligen se vår cookie policy för ytterligare information om cookies.

 

3 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nedan hittar du information om vilka behandlingar som Däckdirekten utför, vilka kategorier av personuppgifter Däckdirekten behandlar, vilken laglig grund Däckdirekten tillämpar samt hur länge Däckdirekten behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen.

 

Ändamål: Däckdirekten kommer att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla dig eller kundbolaget tjänster och produkter, kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Behandlingar som utförs: Däckdirekten kommer att hantera din beställning, betalning, kallelse, reklamations- och garantiärenden, påminna dig via sms, informera dig om däckens skick, lämna information till vårt försäkringsbolag vid eventuella försäkringsärenden, göra utskick av kundenkät via e-post och SMS, samt placera, lagra och hantera kakor.

Kategorier av personuppgifter: Däckdirekten kommer för detta ändamål behandla ditt namn, användar-ID, kontaktuppgifter, personnummer, betalningshistorik, betalningsinformation, köpinformation, den korrespondens du har med oss, registreringsnummer, uppgifter om däckstatus, fordonsuppgifter och onlineidentifikatorer (t.ex. cookies).

Laglig grund konsument: Fullgörande av köpeavtalet. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Däckdirekten ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet samt tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Laglig grund Kundbolag: Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose kundbolagets och vårt berättigade intresse av att uppfylla köpeavtalet samt tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet har genomförts och därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Periodisk gallring sker med 36 månaders mellanrum. Om du har lämnat samtycke till att få erbjudanden från oss och marknadsföring för våra koncernbolag kommer dina uppgifter att sparas i upp till två år från insamling.

 

4 DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med andra när det följer av lag eller enligt följande.

(a) Tredje parter (tjänsteleverantörer och andra leverantörer). Om du tillhandahåller oss dina Personuppgifter för att kunna delta i aktiviteter, evenemang eller tävlingar kan dina personuppgifter också komma att behandlas av tjänsteleverantörer och/eller försäkringsbolag. Sådana tredje parter har ingått sekretessavtal med oss och de har även andra juridiska åtaganden som hindrar dem från att använda informationen för andra ändamål än att utföra den överenskomna tjänsten. Detta gäller förutsatt att du inte i förväg har överenskommit eller samtyckt till något annat i förhållande till dessa tredje parter. Om inte annat anges är dessa tredje parter personuppgiftsbiträden.

(b) När det följer av lag. I vissa fall kan vi vara skyldiga att lämna ut Personuppgifter för att svara på domstolsföreläggande, stämningar, statliga utredningar eller annars enligt lag. Vi förbehåller oss också rätten att anmäla alla aktiviteter som vi, i god tro, anser vara olagliga eller som strider mot tillämplig lagstiftning till brottsbekämpande organ. Vi kan lämna ut vissa personuppgifter när vi anser att sådant utlämnade är skäligen nödvändigt för att skydda rättigheter, egendom och vår eller andras säkerhet eller för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhetsfrågor eller tekniska problem.

(c) Affärstransaktioner. För det fall vi avser att sälja eller på annat sätt överlåta äganderätten eller kontrollen över någon del av eller all vår verksamhet eller våra tjänster till en tredje part kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter till potentiella köpare, både före och efter överlåtelsen. Detta kommer i så fall att ske i enlighet med för dig tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi kommer vid slutförandet av överlåtelsen kräva att köparen följer denna integritetspolicy och endast använder och lämnar ut dina personuppgifter i enlighet med denna. För det fall någon överlåtelse inte slutförs kommer vi att kräva att den potentiella köparen inte på något sätt använder eller lämnar ut dina personuppgifter och att denne också raderar dina personuppgifter.

 

5 DINA RÄTTIGHETER

Du har de rättigheter som framgår av för dig tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du är bosatt inom EU har du enligt GDPR rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som behandlas, rätt att korrigera uppgifterna, rätt att radera uppgifterna, rätt att begränsa behandlingen av de uppgifter som kan behandlas av oss och rätt att få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att bli underrättad om eventuella incidenter avseende dina personuppgifter som kan äventyra sekretessen och skyddet av personuppgifterna. För att göra gällande dina rättigheter kan du kontakta oss på kontakt@dackdirekten.se. Du kan också framställa klagomål till behörig tillsynsmyndighet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Vi förbehåller oss rätten att inte tillmötesgå förfrågningar relaterade till viss information om vi anser att detta skulle bryta mot någon lag eller annan laglig skyldighet eller andra registrerades rättigheter.

 

6 VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Däckdirekten lagrar dina Personuppgifter i sina IT system inom EU.

 

7 TREDJE PARTERS INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy behandlar enbart Däckdirektens användning och delning av data. Vi är inte ansvariga för andra hemsidors eller applikationers integritetspolicys och uppmanar dig därför att läsa alla tillämpliga villkor och integritetspolicys som tillhandahålls av tredje parter innan du lämnar ut din information till dem.

 

8 BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE BARNS PERSONUPPGIFTER

Om du är under 13 år får du inte ge oss dina personuppgifter utan giltigt samtycke från den person som har föräldraansvar för dig. Om Däckdirekten får vetskap att personuppgifter har samlats in från ett barn utan att samtycke från den person som har föräldraansvar över barnet har inhämtats, kommer sådan information att omedelbart raderas. Om du misstänker att Däckdirekten har erhållit personuppgifter från ett barn kan du kontakta oss på kontakt@dackdirekten.se

 

9 SÄKERHETEN FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi har implementerat säkerhetsföreskrifter för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, felaktig användning eller utlämnande, obehöriga ändringar, olaglig förstörelse och oavsiktliga förluster. Vi ger bara tillgång till våra databaser när det är nödvändigt och då enligt strikta riktlinjer för hur informationen får användas.
Det är ditt ansvar att skydda dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och vi rekommenderar att du använder ett särskilt lösenord till våra hemsidor, som skiljer sig från lösenord som du använder till andra hemsidor.

Redo för ett samtal?